منشور حقوق کارکنان

منشور حقوق کارکنان

بسمه تعالی

((َ من سَعَى لِمَرِیضٍ فِی حَاجَةٍ قَضَاهَا أَو لَم یقضِْهَا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ کیومٍْ وَلَدَتهُْ أُمهُ ))

((هر کس برای برآوردن نیاز بیماری بکوشد، چه آن را برآورده سازد و چه نسازد، از گناهانش خارج می شود،

مانند روزی که از مادر زاده شده است)) .

پیامبر گرامی اسلام (ص)

منشور حقوق کارکنان


از آنجائیکه توفیق خدمت به بیماران و دردمندان و نجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسان ، از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسانها برابر محس وب شده است و باتوجه به اینکه لازمه خدمت به بیماران داشتن محیطی آرام و کارکنانی خدوم و با انگیزه میباشد و به جهت حفظ حقوق کارکنان عزیز و فداکاری که شبانه روز در خدمت بیماران میباشند منشور حقوق کارکنان وپرسنل بیمارستان به شرح ذیل تهیه گردید که در کنار منشور حقوق بیماران در کلیه مراکز درمانی استان اصفهان نصب گردد تا با رعایت آن ، خدمت متناسب با شان و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد . حق دراین منشور به معنی اختیار ، توانایی و مصونیت است و کارکنان میتوانند در مواردی بزرگوارانه از حق خود بگذرند.

  • پرسنل بیمارستان حق دارنددر قبال ارائه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بیماران و همراهان مورد احترام کامل قرار گیرند.

  • پرسنل بیمارستان حق دارند فقط در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس اصول علمی و دستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ارائه خدمت و روشهای درمانی اقدام نمایند .

  • پرسنل بیمارستان حق دارند جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر محیطی آرام و امن داشته باشند .

  • پرسنل بیمارستان حق دارند از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری احتمالی توسط بیماران و یا همراهان در امان باشند .

  • پرسنل بیمارستان حق دارندعلیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعدحرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار میشود امتناع نمایند .

  • پرسنل بیمارستان حق دارند بر اساس شرح وظایف و زیر نظر مسئول مربوطه و بر اساس قوانین و مقررات در انجام وظایف قانونی خود مستقل باشند .

  • پرسنل بیمارستان حق دارند از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، ماموران دولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان برخور دار شوند .

  • پرسنل بیمارستان حق دارند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین ، در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند ، برخوردار شوند .

  • پرسنل بیمارستان حق دارند از آخرین دستورالعملها و روشهای نوین درمانی و آئین نامه هایی که مرتبط با وظایف شغلی آنان میباشد در چارچوب مقررات مربوطه بهره مند شوند.