پروژه بیمارستان 64 تخت خوابی

در حال حاضر پروژه بیمارستان   64 تخت خوابی از نظر عمرانی بیش از 80 درصد پیشرفت داشته است و  امیدواریم با همت مسئولین و خیرین استان و شهرستان این پروژه تکمیل گردد

.