دندانپزشکی

- دندانپزشکی ، در این بخش سعی شده با تکیه بر دانش و تجربیات پزشکان حاضر در مجموعه به همراه استفاده از به روزترین دستگاه های گرافی استرلیزاسیون و مواد مرغوب و استاندارد رضایت مراجعین را فراهم آورد ، این بخش مجهز به بخش های عمومی و تخصصی که تعداد مراجعین آن به حدود 1650 نفر در ماه میرسد.