آندوسکوپی

در حال حاضر بخش آندوسکوپی مرکز با حضورمتخصص داخلی و آندوسکوپی جناب آقای دکتر سپهری فر پنج شنبه ها صبح انجام می گیرد