درمانگاه عمومی

  • - درمانگاه عمومی مرکز پزشكي امام رضا (ع) با 21 پزشک به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمت به مردم می باشد ، تعداد مراجعین ویزیت در ماه 14000 نفر می باشد.
  • - درمانگاه عمومی شامل بخش اورژانس و داروخانه می باشد تعداد مراجعین آن به حدود 19000 نفر در ماه میرسد که حدود 9000 نفر از آنها با نسخ بیمه سرویس دهی میشوند.