امين واعظي

امين واعظي

پوست
تخصص بیماری های پوست دكتراي حرفه اي پزشكي به شماره نظام پزشکی : 59455 مدرك تخصص بيماري هاي پوست سال 1385/04/31